OMT-fysioterapian asiantuntijakriteerit

OMT‐fysioterapeutti on OMT‐erikoistumiskoulutuksen hyväksytysti suorittanut fysioterapeutti tai lääkäri. OMT‐fysioterapian asiantuntija on OMT‐fysioterapeutti, joka noudattaa lisäksi Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry:n (SOMTY) asettamia asiantuntijuuden ylläpitokriteerejä ja on yhdistyksen jäsen.

OMT-fysioterapian asiantuntijoilla on oikeus käyttää OMT-fysioterapian asiantuntijamerkkiä osoittamaan omaa osaamistaan esimerkiksi oman yritystoimintansa markkinoinnissa. OMT-fysioterapian asiantuntijamerkki on patentti- ja rekisterihallituksen SOMTY:lle hyväksymä yhteisömerkki.

SOMTY järjestää OMT‐erikoistumiskoulutusta Suomessa ja tarkistaa määrävuosittain Ortopedisen manuaalisen terapian (OMT) ydinosaamisen ja ‐asiantuntijuuden käsitteitä ja sisältöä vastaamaan erikoisalassa tapahtunutta kansallista ja kansainvälistä kehitystä. SOMTY on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys ja OMT:n kansainvälisen kattojärjestön IFOMPT:n (The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) Suomen jäsenyhdistys. SOMTY:n OMT‐koulutus on hyväksytysti mukana IFOMPT:n kansainvälisessä monitoroinnissa. OMT‐fysioterapeutti voi toimia julkisella‐, yksityisellä‐ ja kolmannella sektorilla. Toimipaikkana voi olla perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, kuntoutuslaitos tai yksityinen fysioterapialaitos/lääkärivastaanotto. OMT‐pätevyyden hankkinut fysioterapeutti tai lääkäri voi toimia työsuhteessa, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. OMT‐fysioterapeutti toimii kaiken ikäisten ihmisten liikuntaelimistön kiputilojen ja toimintarajoitteiden ennaltaehkäisyssä, toimintakyvyn palauttamisessa ja säilyttämisessä.

OMT‐fysioterapian asiantuntijuuden kehittyminen on jatkuva oppimisprosessi. OMT‐fysioterapian asiantuntijuus ja ammatillinen toiminta pohjautuvat aktiivisen oppimisen tuloksena olevaan vahvaan ja alati kehittyvään tietoperustaan. OMT‐fysioterapian asiantuntijan ammatillisten rajojen tiedostaminen on tärkeä osa asiakaslähtöistä OMT‐fysioterapiaa ja yhteistyötä terveydenhuollon muiden ammattiryhmien kanssa. Ammatissa kasvamisessa ja ammatillisen identiteetin kehittymisessä kliinisen päättelyn prosessin kehittyminen on tärkeä osa OMT‐viitekehystä. Tästä syystä OMT‐fysioterapian asiantuntija pitää tietonsa ja taitonsa alan kehityksen tasolla vähintään SOMTY:n määrittelemällä tavalla.

SOMTY on määrittänyt asiantuntijuuden ylläpitokriteerit seuraavasti (2019):

  • OMT‐fysioterapeutin tulee olla osallistunut kahden (2) vuoden sisällä seitsemään (7) kriteerit täyttävään koulutuspäivään
  • Koulutusten tulee sisältää vaihtoehtoisesti tutkimista ja arviointia sekä fysioterapian ohjaus‐ ja terapiakäytäntöjä, jotka tukevat OMT‐fysioterapeutin substanssiosaamista
  • Koulutuspäivän vähimmäispituus on 8 oppituntia
  • Koulutuksia laskettaessa useita päiviä kestävät kurssit jaetaan koulutuspäiviksi toteutuneiden päivien mukaisesti

OMT‐fysioterapeutti, joka täyttää yllä olevat asiantuntijuuden ylläpitokriteerit, on oikeutettu hakemaan SOMTY:lta käyttöönsä OMT‐fysioterapian asiantuntija ‐yhteisömerkkiä sekä saamaan enintään kolmen vastaanottopaikkansa yhteystiedot esille OMT‐fysioterapian asiantuntijat ‐hakuun. Merkin käyttöoikeus anotaan vapaamuotoisella hakemuksella ja osoittamalla kriteerien täyttyminen. SOMTY:n hallitus on tammikuussa 2019 päättänyt asiantuntijuuden ylläpitokriteerien päivittämisestä ylläolevan mukaiseksi.

Kriteerien täyttyminen tarkastetaan neljästi vuodessa. Jos SOMTY toteaa, etteivät kriteerit enää merkinhaltijan kohdalla täyty, SOMTY ilmoittaa hänelle velvollisuudestaan poistaa yhteisömerkki käytöstään. Tämän lisäksi SOMTY poistaa henkilön ylläpitämältään OMT‐fysioterapian asiantuntijoiden listalta.

Henkilö, joka on aikaisemmin menettänyt merkin käyttöoikeuden voi saada sen uudelleen käyttöönsä, jos hän pystyy merkkiä uudelleen hakiessaan osoittamaan täyttävänsä taas asetetut kriteerit.

Onko käytössäsi yhteisömerkki ja haluat ladata sen käyttöösi? Valitse haluamasi muoto alta.