OMT-fysioterapian asiantuntijakriteerit

OMT-fysioterapian asiantuntija on OMT-koulutuksen hyväksytysti suorittanut fysioterapeutti tai lääkäri.

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry (SOMTY) järjestää OMT-koulutusta Suomessa ja tarkistaa määrävuosittain Ortopedisen manuaalisen terapian (OMT) ydinosaamisen ja -asiantuntijuuden käsitteitä ja sisältöä vastaamaan erikoisalassa tapahtunutta kansallista ja kansainvälistä kehitystä. SOMTY on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys ja OMT:n kansainvälisen kattojärjestön IFOMPT:n (The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) jäsenmaa.  SOMTY:n OMT-koulutus on hyväksytysti mukana IFOMPT:n kansainvälisessä monitoroinnissa.

OMT-asiantuntija voi toimia julkisella-, yksityisellä- ja kolmannella sektorilla. Toimipaikkana voi olla perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, kuntoutuslaitos tai yksityinen fysioterapialaitos/lääkärivastaanotto. OMT-pätevyyden hankkinut fysioterapeutti tai lääkäri voi toimia työsuhteessa, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

OMT-asiantuntija toimii kaiken ikäisten ihmisten liikuntaelimistön kiputilojen ja toimintarajoitteiden ennaltaehkäisyssä, toimintakyvyn palauttamisessa ja säilyttämisessä.

OMT-asiantuntijuuden kehittyminen on jatkuva oppimisprosessi. OMT-asiantuntijuus ja ammatillinen toiminta pohjautuvat aktiivisen oppimisen tuloksena olevaan vahvaan ja alati kehittyvään tietoperustaan. OMT-asiantuntijan ammatillisten rajojen tiedostaminen on tärkeä osa asiakaslähtöistä OMT-fysioterapiaa ja yhteistyötä terveydenhuollon muiden ammattiryhmien kanssa.

Ammatissa kasvamisessa ja ammatillisen identiteetin kehittymisessä kliinisen päättelyn prosessin kehittyminen on tärkeä osa OMT-viitekehystä. OMT-asiantuntija pitää tietonsa ja taitonsa alan kehityksen tasolla vähintään SOMTY:n määrittelemällä tavalla. SOMTY on määrittänyt asiantuntijuuden päivityskriteerit seuraavasti (2013):

  • OMT- fysioterapeutin tulee olla suorittanut neljän (4) vuoden sisällä neljä (4) kriteerit täyttävää koulutusta.
  • Koulutusten tulee sisältää vaihtoehtoisesti tutkimista ja arviointia sekä fysioterapian ohjaus- ja terapiakäytäntöjä, jotka tukevat OMT-fysioterapeutin substanssiosaamista
  • Kurssikokonaisuuden pitää olla vähintään päivän (8 oppituntia) mittainen

Asiantuntijakriteerien täyttymistä seurataan SOMTY:n toimesta ylläpitämällä rekisteriä yhdistyksen jäseninä olevien OMT-fysioterapeuttien käymistä koulutuksista. SOMTY:n järjestämille kursseille osallistuminen rekisteröityy automaattiseti. Muiden koulutusten/kurssien osalta OMT-fysioterapeutti lähettää kopion kurssitodistuksesta SOMTY:n toimistoon.