KINETIC CONTROL: LEVEL 2

Movement Efficiency for low back and hip

Kurssi

Alaselän ja lonkan liikkeet ovat sidoksissa toisiinsa sekä anatomisesti että biomekaanisesti. Monet lihakset näillä edellämainituilla alueilla joko tuottavat tai kontrolloivat liikettä. Jotta tutkiminen ja harjoittaminen olisivat tehokasta alaselän ja lonkan alueella tulee nämä alueet huomioida yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Kaikki toiminnalliset liikkeet vaativat harmonista synergistilihasten välistä optimaalista toimintaa yhden nivelen yli menevien stabilovien lihasten että pinnallisten mobilisoivien lihasten välillä. Kivussa ja hallitsemattomassa, kontrolloimattomassa liikkeessä synergistilihasten välinen toiminta on ennustettavaa ja johdonmukaista. Synergistilihasten väliset toiminnallisen lihaspituuden muutokset vaikuttavat myös siihen, miten nämä lihakset kykenevät tuottamaan tai kontrlloimaan liikettä. Johdonmukainen ja systemaattinen kliininen tutkiminen luo mahdollisuudet diagnostisoida hallitsematon, kontrolloimaton liike.

Liikekontrollihäiriön diagnoosi taas luo mahdollisuudet arvioida mitkä synergistit ovat olennaisia testata ja harjoittaa. Toiminnanhäiriöisten synergistien toiminnallisen pituuden ja aktivaatiohäiriöiden korjaaminen voi helpottaa kipua, toiminnanhaittaa ja ennaltaehkäistä uusiutuvia toiminnanhäiriöitä.

Kuten todettu, kaikki toiminnalliset liikkeet vaativat optimaalista yhteistoimintaa yhden nivelen ja kahden nivelen yli menevien lihasten välillä. Normaaleissa ilman väsymystä tapahtuvissa aktiviteeteissa ja toiminnoissa yhden nivelen yli menevät lihakset toimivat normaalisti aktiivisemmin kuin kahden nivelen yli menevät lihakset. Toisaalta väsyttävissä ja korkean kuormituksen aktiviteeteissa ja toiminnoissa kahden nivelen yli menevät lihakset toimivat voimakkaammin kuin yhden nivelen yli menevät lihakset. Kuitenkin kaikissa toiminnoissa, on kyseessä sitten kevyt tai raskaampi kuormitus, tulee lihasten väliset toiminnat olla sopusoinnussa keskenään.Neurofysiologiset tutkimukset osoittavat, että kivussa ja väsymyksessä synergistilihasten välinen aktivoituminen on häiriintynyttä hitaissa, ilman väsymystä tapahtuvissa toiminnoissa ja suoritteissa.

Häiriintyneessä toiminnassa yhden nivelen yli menevät stabiloivat lihakset ovat inhibitoituneita ja aktivoituminen tehotonta. Toisaalta kahden tai monen nivelen yli menevät pinnalliset mobilisoivat lihakset ovat yliaktiivisia. Nämä häiriintyneet toiminnat ovat ennustettavia ja oletettuja. Muutokset synergistilihasten välisissä aktivaatioissa liittyvät muutoksiin sekä motorisella että sensorisella korteksilla. Kognitiivisella liikekontrollitesteillä voidaan havaita kyseiset lihasten väliset toiminnanhäiriöt.Liikekontrollihäiriön diagnosoimisella ja anatomian sekä biomekaniikan ymmärtämisellä kyseisissä häiriöissä voidaan harjoittaminen kohdentaa häiriintynyttä liikettä kontrolloiviin lihaksiin. Häiriintynyt lihastoiminta testataan koko liikeradan testeillä (control through range). Spesifillä pinnallisten mobilisoivien lihasten testaamisella ja inhibitorisilla tekniikoilla voidaan palauttaa yliaktiivisten mobilisoivien lihasten elastisuus ja oikea-aikainen aktivoituminen.

Pääsisällöt

 • Miksi pinnalliset stabiloivat lihakset ovat tärkeitä liikkeessä ja liikkumisessa
 • Alaselän ja lonkan lihasten anatomia ja toiminta
 • Pinnallisten stabiloivien ja mobilisoivien lijhasten toiminnalliset roolit. Miten roolit muuttuvat kivussa ja toiminnanhäiriössä
 • Lihaksen rakenteen ja fysiologian väliset yhteydet
 • Pinnallisen lihassysteemin synergistinen toiminta
 • Liikekontrollihäiriömalli
 • Aktivoitumisen herkkyys ja fysiologia: alhaisen kynnyksen hitaan motorisen yksikön aktivaatio ja korkean kynnyksen nopean motorisen yksikön aktivaatio
 • Tekijät, jotka vaikuttavat lihasjänteyteen ja kuinka jänteyteen voidaan vaikuttaa harjoittelun avulla
 • Alaselän ja lonkan liikerajoitusten ja kompensaatioiden väliset yhteydet: intra-artikulaarinen, inter-artikulaarinen ja myofasciaalinen
 • Pinnallisten stabiloivien lihasten testaus ja luokittelu
 • Pinnallisten stabiloivien lihasten harjoittamisen perusteet
 • Alaselän ja lonkan pinnallisten stabiloivien lihasten harjoittaminen: eri mahdollisuudet ja progressio
 • Pinnallisten mobilisoivien lihasten fysiologia
 • Alaselän ja lonkan yliaktiivisten pinnallisten mobilisoivien lihasten testaus ja luokittelu sekä harjoittaminen

Kurssin tavoitteet

 • Pystyä selittämään miksi liike on tärkeätä ja miten liike sekä synergistiset toiminnat ovat yhteydessä keskenään
 • Ymmärtää miten lihakset, jotka tuottavat, kontrolloivat ja koordinoivat alaselän liikettä tuottavat, kontrolloivat ja koordinoivat myös lonkan liikettä toiminnallisena kokonaisuutena
 • Ymmärtää pinnallisten stabiloivien ja pinnallisten mobilisoivien lihasten väliset fysiologiset ja toiminnallisten lihaspituuksien väliset muutokset
 • Ymmärtää lihaspituuksien väliset toiminnalliset ja kliiniset vaikutukset
 • Ymmärtää erot alhaisen kynnyksen hitaan motorisen yksikön syttymisen ja korkean kynnyksen nopean motorisen yksikön syttymisen välillä
 • Ymmärtää tekijät, jotka vaikuttavat lihaksen jänteyteen (muscle stiffness)
 • Analysoida yhteydet liikerajoitusten ja kompensaatioiden välillä alaselän ja lonkan alueella. (Intra-artikulaarinen, interartikulaarinen ja myofasciaalinen liikerajoitus ja kompensaatio)
 • Ymmärtää perusteet pinnallisten stabiloivien lihasten testaamiselle ja kognitiiviselle sisäliikeradan harjoittamiselle
 • Ymmärtää perusteet pinnallisten mobilisoivien lihasten testaamiselle (toiminnallinen pituus ja aktivoituminen)
 • Kykenee testaamaan alaselän ja lonkan pinnalliset stabiloivat lihakset
 • Kykenee testaamaan alaselän ja lonkan pinnalliset mobilisoivat lihakset
 • Kykenee tiedostamaan useat eri mahdollisuudet pinnallisten mobilisoivien lihasten elastisuuden palauttamiseksi alaselän ja lonkan alueella
 • Kykenee tunnistamaan ja harjoittamaan pinnalliset stabiloivat lihakset alaselän ja lonkan liikekontrollihäiriön paikan ja suunnan perusteella